Ecotoxicology Group —— Members

Dr. Jiayin Dai, Professor;

Dr. Muqi Xu, Professor;

Hong Cao, Senior Lab technician;

Jianshe Wang, Associate Professor;

Hongxia Zhang, Assistant Professor;

Ruina Cui, Engineer;

Ph. D. Candidates: Yitao Pan, Nan Sheng, Guohui Shi, Sujie Sun, Jinghua Wang, Hua Guo;

M.S. Students: Qianqian Cui, Jinxing Wang, Hongyuan Li, Jingzhi Yao;

Graduates: Jun Xu (Ph.D.), Kexin Zhou (Ph.D.), Lingling Deng (Ph.D.), Xuemei Li (Ph.D.), Yanhong Wei (Ph.D.), Zhimin Shi (Ph.D.), Hongxia Zhang (Ph.D.), Guocheng Hu (Ph.D.), Yang Liu (Ph.D.), Xuemei Fang (Ph.D.), Yixing Feng (Ph.D.), Jiayue Hu (Ph.D.), Wei Zhang(Ph.D.), Peng Jiang (Ph.D.), Shengmin Yan (Ph.D.), Hui Liu (Ph.D.), Yin Lu (Ph.D.),Shenggui Chen, Yong Liu, Lina Ding, Fuxin Wang, Yating Zhang, Yan Li, Wei Zhao, Chenyang Li, Xiaoyang Wang, Xiujuan Zhou.