Ecological Adaptation and Conservation Biology Group —— Faculties

Head: Wei-Guo Du, Professor, Ph.D.

Staffs: Zhi-Gao Zeng, associate Professor, Ph.D.

    Bao-Jun Sun, associate Professor, Ph.D.

    Xi-Feng Wang, assistant Professor, Ph.D.

Postdoctoral staffs: Yin-Zi Ye

Ph.D. candidates: Xin Hao, Wei-Ming Li, Chun-Rong Mi, GYWA GIDEON DEME, Hon-Xin Xie

Master students: Ting-Ting Zou, Peng-Fei Wu, Zhong-Wen Jiang